A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghív minden érdeklődőt

Bernáth László
Blaise Pascal és a hit(ek) igazolásának problémája

című előadására.

Az előadás absztraktja:
Blaise Pascal híres töredékei, melyeket Gondolatok címen adtak ki, egy olyan tervezett könyvhöz készültek, amelynek fő célja a keresztény (katolikus) hit apológiája lett volna. Ám Pascal töredékei nem csupán valamely vallásos hitrendszer igazolásáról szólnak, számos töredéke azzal vet számot, hogy hogyan érdemes igazolni bármilyen állítást attól függően, hogy milyen (intellektuális) szituációban találjuk magunkat. Előadásomban a jól ismert fogadás érvet, amely amellett érvel, hogy Istenre és az Istenben való hitre kellene fogadnunk, ezeknek az igazolással kapcsolatos általános belátásoknak a kontextusában kívánom elemezni, és rámutatni arra, hogy Pascal fogadása egy nagyon speciális intellektuális szituációban nyeri el igazán értelmét. Mivel ez az intellektuális szituáció úgy áll elő, hogy valaki elfogadja azt az igazolási elvet, hogy csak azokat a hiteit nem függeszti fel, amelyeket interszubjektív evidenciákkal képes alátámasztani, ezért mind a szóban forgó intellektuális szituáció, mind a pascali fogadási ajánlat továbbra is élő és fontos kihívás.

Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem
Időpont: 2018. február 20., 16.00.

Az MTA BTK Filozófiai Intézete örömmel tudatja, hogy a tavalyi év végén Gábor György kollégánk Várhegyi György Díjban részesült. A díjat az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének Várhegyi György Alapítványa ítéli oda minden évben a szabad oktatási intézményekkel összefüggő szakmai-emberi teljesítmények elismeréseként.

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghív minden érdeklődőt

Hörcher Ferenc
Szubjektív filozófusportré: Gadamer

című előadására.

Az előadás absztraktja:

A filozófia művelésének egyik legfontosabb hagyományos útja az elődök műveinek olvasása, a problémáikkal való szembesülés, ha tetszik: személyes-szakmai beszélgetés velük. Ezért mindig érdekes, hogy milyen elődök játszanak szerepet egy-egy filozófus életművében. A Filozófiai Intézet által indított sorozatot úgy értelmezem, mint felszólítást arra, hogy emeljek ki egyet a számomra – filozófiailag – fontos szerzők közül, s mutassam be őt, vagy inkább a hozzá, életművéhez (mint majd kiderül, számomra a filozófus és életműve nem elválasztható egymástól) fűződő viszonyomat. Választott szerzőm Gadamer, ma bizonyos fokig kicsit divatja múlt filozófus. Az előadás során először a filozófus és élete, a filozófia mint életút választása kérdést érintem, majd ennek kapcsán a gyakorlati filozófia Gadamertől kölcsönzött fogalmát fogom értelmezni. Ezt követően néhány számomra fontos témát fogok kiemelni Gadamer Igazság és módszer című nagy művéből. Ezek a következők: „Humanista vezérfogalmak”, „Arisztotelész hermeneutikai aktualitása”, „A jogi hermeneutika példaszerű jelentősége”. Mivel ismert részletekről van szó, s az előadás célkitűzését követve nem fogom e fejezeteket részletesen ismertetni, hanem inkább csak arról fogok (elfogultan, már-már az intellektuális önéletrajz műfaji szabályai szerint) beszélni, miként és miért bizonyultak számomra termékenynek ezek a gadameri elképzelések – nem zárva ki annak lehetőségét sem, hogy esetemben valójában „termékeny félreértés”-ről van szó.

Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem
Időpont: 2018. február 6., 16.00.

Az MTA Filozófiai Intézet kezdeményezésére kerül megrendezésre a "Polgári öntudat, városfejlesztés és önkormányzati modellek Magyarországon és Európában. A közepes és kisebb városok példája. I. Interdiszciplináris konferencia". A konferencia rövid szinopszisa a következő:

A konferencia arra az egyszerű kérdésre keresi a választ, hogy milyen lehetőségei vannak a 21. századi gazdasági-társadalmi kontextusban a közepes vagy annál kisebb városoknak a fejlődésre. Célunk az, hogy a városok működtetésében tapasztalatot szerző vezetők (városi vezetők, városi építészek, stb.) az urbanisták és a várossal tudományos szinten foglalkozók (várostörténészek és egyéb bölcsészek, szociológusok és politikatudósok, közgazdászok és jogászok) számára jöjjön létre egy olyan találkozási lehetőség, ahol alkalom nyílik a konkrét tapasztalatok és kutatási eredmények fényében általánosabb érvényű kérdések megfogalmazására, és a lehetséges válaszok megvitatására, szakmai meggyőződések, politikai nézetek és világfelfogások ütköztetésére.

A konferencia helyszíne: Balatonfüredi Helytörténeti Gyűjtemény,8230, Balatonfüred, Arany János utca 12.
A konferencia időpontja: Balatonfüred, 2018. április 6-7.
A konferencia résztvevőinek listája és egyéb adatok elérhetők a konferencia honlapján.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai